top of page

Lịch phụng vụ Thánh Lễ 2021 - 2022

Tại Nhà Thờ Saint Martial - lúc 15h30 

(Cha Phê-rô ngồi Tòa Giải Tội trước giờ Lễ)

-          Chúa Nhật 05/09        Chúa Nhật thứ 23 mùa Thường Niên B

-          Chúa Nhật 03/10        Chúa Nhật thứ 27 mùa Thường Niên B

                                               Tháng Mân Côi – Kiệu Mẹ La Vang

 

-          Chúa Nhật 17/10        Lễ các Dân Tộc – Messe des peuples

                                               (Eglise de la Trinité – 11h)

 

-          Chúa Nhật 07/11        Chúa Nhật thứ 32 mùa Thường Niên B

                                               Tháng cầu cho các linh hồn

 

-          Chúa Nhật 05/12        Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng  năm C

 

-          Thứ Bảy 25/12           Đại Lễ Giáng Sinh

 

-          Chúa Nhật 03/01        Lễ Chúa Hiển Linh

 

-          Chúa Nhật 06/02        Không có Lễ do Cha Tuyên Uý đi vắng

                                               (Có thể thay đổi. Xin chú ý xem thông báo)

 

-          Chúa Nhật 13/02        Lễ  Tết VN : cầu Bình An cho năm mới

 

-          Chúa Nhật 06/03        Chúa Nhật thứ I Mùa Chay 

 

-          Chúa Nhật 03/04        Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay 

-          Chúa Nhật 17/04        Đại Lễ Phục Sinh

 

-          Chúa Nhật 01/05        Chúa Nhật thứ 3 mùa Phục Sinh

                                               Tháng Hoa - Kiệu Mẹ La Vang

 

-          Chúa Nhật 05/06        Lễ Chúa Thánh Thần

-          Chúa Nhật 31/07       Hành Hương Lộ Đức (Dự kiến)

DSC_0926.jpg
bottom of page