top of page

 Hội Cursillos :

(Liên lạc : Anh Chị Dương Tôn Bảo 05.56.08.83.61)

• Họp nhóm 2 tháng / lần

• Khóa 3 ngày thường niên

• Khóa trợ tá

 Hội Lòng Chúa Thương Xót :

(liên lạc : Cô Chú Hồng)

Nhóm họp : Thứ 2 tuần thứ 4 hàng tháng

 

 Nhóm Kinh Mân Côi :

(liên lạc : Chị Đức Dung)

Giờ kinh : Trước giờ Lễ Chúa Nhật

hàng tháng

bottom of page